INTRODUCERE

Site-ul www.euro-parfum.ro este administrat de S.C. INFO EURO TRUST S.R.L., denumită în continuare Administrator, cu sediul social în Gurghiu, str. Nouă, nr. 5, jud. Mureş, telefon 0745/436832, email mark@euro-center.ro având numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J26/1142/2005, C.U.I. 17710720, capital social de 200,00 lei. Administratorul are calitatea de comerciant conform propriului statut şi calitatea de operator de comunicaţie al acestui site, foloseşte denumirea comercială EURO-PARFUM.ro, iar modalităţile de contactare se găsesc accesând pagina contact. Administratorul îşi asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor prezentului Regulament fără o notificare prealabilă. Deschizând pagina ,,Termeni şi Condiţii’’ fiecare vizitator poate accesa întotdeauna cea mai recentă variantă a acestor prevederi.

Accesarea, vizitarea prezentului site, utilizarea sub orice formă, inclusiv comandarea şi cumpărarea produselor şi serviciilor oferite prin intermediul acestui site implică acordul utilizatorului privind respectarea condiţiilor şi termenilor precizaţi în continuare, cu toate consecinţele ce decurg, iar pentru aceasta fiecare utilizator se consideră că a citit, înţeles şi acceptat termenii şi condiţiile următoare.

Dacă utilizatorul nu este de acord cu prezentul regulament privind Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului sau dacă nu are împliniţi 18 ani ori nu are capacitatea deplină de decizie în privinţa actiunilor juridice trebuie să renunţe de îndată la accesarea acestuia.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Pentru Medisonica, protecția datelor cu caracter personal are cea mai mare prioritate. Pentru a citi toate informațiile importante cu privire la protecția datelor, click pe linkul urmator: Politica de confidentialitate

DEFINIŢII

Furnizor de produse şi/sau servicii – orice persoană juridică sau persoană fizică, publică sau privată, abilitată conform legii, care, în cadrul activităţilor sale profesionale sau comerciale, are calitatea de furnizor de produse şi/sau servicii stipulate în contractul la distanţă, iar prin excepţie furnizor de produse şi/sau servicii este orice persoană fizică care ocazional vinde/schimbă produse personale sau furnizează servicii ocazional respectând termenii contractului la distanţă;

Beneficiar al produselor şi/sau serviciilor – persoana fizică sau persoana juridică prin prepuşii acesteia care are calitatea de cumpărător al produselor sau de beneficiar al serviciilor furnizate de furnizorul de produse şi/sau servicii, iar prin excepţie beneficiar al produselor şi/sau serviciilor este orice persoana fizică sau persoana juridică prin prepuşii acesteia care vizitează acest site şi implicit este de acord în totalitate şi necondiţionat cu Termenii şi condiţiile din prezentul Regulament;

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii de beneficiari ai serviciilor furnizate la distanţă, care, în executarea contractelor reglementate de Ordonanta nr. 130 din 31 august 2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, acţioneaza în scopuri din afara activităţilor lor comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Operator sau furnizor de comunicaţie – orice persoană juridică sau persoană fizică, publică sau privată, a cărei activitate profesională, economică sau comercială constă în a pune la dispoziţia furnizorilor de produse şi servicii una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;

Pagina/subpagina site-ului – Totalitatea conţinutului afişat la adrese (link-uri) de accesare diferite ale prezentului site;

Conţinutul site-ului – totalitatea informaţiilor şi facilităţilor accesibile vizitatorilor în paginile şi sub-paginile site-ului;

Utilizator – persoana fizică sau persoana juridică prin prepuşii acesteia care accesează sau/şi utilizează orice informaţie conţinută în oricare din paginile prezentului site;

Vizitator – persoana fizică sau persoana juridică prin prepuşii acesteia care accesează fără să utilizeze în vreun fel conţinutul prezentului site.

Comandă la distanţă – solicitarea de către un consumator în baza datelor furnizate pe propria răspundere printr-un mijloc de comunicare la distanţă a unei oferte de produse şi/sau servicii de la administratorul site-ului sau de la un furnizor de produse şi servicii agreat de acesta;

Ofertă la distanţă – răspunsul unui furnizor de produse şi/sau servicii, agreat de administrator, printr-un mijloc de comunicaţie la distanţă conţinând detalii necesare şi suficiente pentru încheierea contractului între consumator şi furnizorul de produse şi/sau servicii;

Contract la distanţă – contractul de vânzare/intermediere produse sau/şi furnizare de servicii încheiat între un furnizor de produse şi/sau servicii şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare la distanţă sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către furnizor care utilizeaza în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;

Momentul încheierii contractul – prin acceptarea prezentelor condiţii de către părţile contractante acestea convin că momentul încheierii contractului este data şi ora stipulate în contract pentru emiterea documentului de furnizare (factură/aviz/ofertă confirmată), dar nu mai devreme de momentul achitării contravalorii integrale a acestuia pentru contractele în care livrarea se face prin personalul propriu al furnizorului de produse şi/sau servicii sau prin mandatarii acestuia, pentru contractele ridicate de beneficiar de la sediul sau punctele de lucru ale furnizorului, precum şi pentru contractele la distanţă;

Momentul în care contractul intră în vigoare – prin acceptarea prezentelor condiţii de către părţile contractante momentul intrării în vigoare a contractelor este data şi ora stipulate în contract pentru intrarea în vigoare, dar nu mai devreme de momentul achitarii contravalorii integrale a acestuia;

Tehnică de comunicaţie la distanţă – orice mijloc de comunicaţie prin care două părţi pot comunica, promova, comanda, oferta şi încheia un contract (de vânzare-cumpărare, prestari servicii, etc.) fără a necesita prezenţa fizică simultană în acelaşi loc înainte şi la momentul încheierii contractului ca de exemplu, dar fără a se limita la telefon, fax, internet (online, email), SMS, radio, televiziune, reclamă cu/fără bon de comandă, scrisoare, catalog, etc..

Drepturi asupra conţinutului site-ului – toate drepturile de proprietate asupra conţinutului site-ului, inclusiv cele de proprietate intelectuală, cum ar fi, dar fără a se limita la totalitatea drepturilor imateriale (drepturi de autor, de proiectare, de design, know-how, patente, mărci şi alte asemenea) aparţin Administratorului S.C. INFO EURO TRUST S.R.L., care îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment şi fără o înştiinţare prealabilă orice parte a conţinutului site-ului. Aceste drepturi sunt protejate şi rezervate Administratorului fiind interzisă utilizarea oricărei părţi a site-ului în orice scopuri publice sau comerciale, altele decât cele pentru care este destinat site-ul, fără aprobarea scrisă şi prealabilă din partea Administratorului.

ACTIVITATEA DE COMERCIALIZARE/INTERMEDIERE PRODUSE ŞI/SAU DE PRESTĂRI SERVICII LA DISTANŢĂ

Ofertele tuturor furnizorilor de produse şi/sau servicii agreaţi de administratorul acestui site să comercializeze/intermedieze produse şi/sau să presteze servicii le veţi putea accesa prin intermediul acestui site.

Datele de identificare ale acestor furnizorilor de produse şi/sau servicii precum denumirea, adresa sediului social, modalitatea de contactare (telefon/fax, e-mail), codul unic de înregistrare, numărul de ordine din Registrul Comerţului sunt în sarcina fiecăruia să le furnizate către consumatori conform legislaţiei care reglementează contractele la distanţă, Administratorul site-ului ne având nici o responsabilitate în acest sens.

Administratorul site-ului are şi calitatea de operator de comunicaţie al acestui site, dar nu are calitatea de furnizor de produse şi/sau servicii. În înţelesul Termenilor şi condiţiilor prevăzuţi de prezentul Regulament administratorul site-ului este o persoana juridică independentă de toţi furnizorii de produse şi/sau servicii, nu are rolul de intermediar pentru aceştia, nici nu vinde sau revinde produsele prezentate pe site şi nu are nici un fel de responsabilitate legată de accesarea, vizitarea prezentului site, utilizarea sub orice formă, inclusiv comandarea şi cumpărarea produselor şi serviciilor oferite de furnizorii de produse şi/sau servicii agreaţi de acesta. Administratorul site-ului nu garantează în nici un mod pentru conţinutul apărut pe site, pentru conţinutul oferit de furnizorii de produse şi/sau servicii sau de alţi membri înregistraţi, nu garantează că descrierile produselor/serviciilor sau alte informaţii apărute pe site sunt lipsite de erori sau că sunt în totalitate complete, nu îşi asumă absolut nici o răspundere pentru oricare dintre schimbările de preţ apărute la produsele/serviciile afişate pe site şi pentru nici un fel de pagube sau pentru pierderi de profit. De asemenea Administratorul site-ului nu este în nici un fel responsabil dacă apar neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele/serviciile, calitatea acestora, sau orice alte aspecte privind aceste produse/servicii. Orice reclamaţie pe care o puteţi avea va fi adresată furnizorului de produse şi/sau servicii de la care aţi efectuat comanda în cauză, în momentul receptionării produselor sau prestării serviciilor, urmând ca aceasta sa fie rezolvată de acesta.

Conţinutul acestui site vă este oferit numai în scop informaţional şi pentru uz personal. Informaţiile prezentate pe site pot fi modificate fără o anunţare prealabilă. Conţinutul său nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres si legal permise. Sunteţi de asemenea de acord să nu afectaţi şi interferaţi în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului.

Administratorul site-ului are toate drepturile conferite de lege în calitate de deţinător al domeniului www.euro-center.ro şi de proprietar al site-ului aferent şi în mod expres, dar fără ca aceasta să-i limiteze celelalte drepturi, Administratorul îşi rezervă dreptul de a derula, desfăşura în orice moment campanii publicitare şi/sau promoţii şi/sau concursuri în orice secţiune din site în nume propriu sau printr-un terţ în nume propriu sau în numele unui terţ, însă nu-şi asumă nici o responsabilitate pentru nici un conţinut apărut în orice material publicitar.

Furnizorii de produse şi/sau servicii pot cesiona şi/sau subcontracta, cu acordul scris al administratorului site-ului, către o terţă parte servicii ce ţin de onorarea comenzii, inclusiv către administratorul site-ului, dar furnizorii de produse şi/sau servicii vor fi întotdeauna responsabili faţă de beneficiarul de produse şi/sau servicii.

CONFIDENŢIALITATE

Informaţiile furnizate de către utilizatori prin intermediul acestui site devin proprietatea Administratorului. Utilizatorii nu vor dezvălui către terţe părţi în nici un mod informaţii furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv cele legate de comandă, fără consimţământul prealabil scris al Administratorului. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, utilizatorii oferă Administratorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii, iar acesta le poate utiliza liber, în interes propriu, fără obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise.

FORŢA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forta majoră. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

PREŢURI, TARIFE ŞI TAXE APLICABILE

Preţul/tariful bunului cumpărat sau/şi serviciului contractat se negociază liber de furnizorul de produse şi/sau servicii şi de beneficiarul produselor şi/sau serviciilor, iar preţurile de pe site au caracter informative şi pot fi modificate oricând fără preaviz şi fără obligativitatea de a informa beneficiarul. Preţul/tariful convenit ca urmare a negocierii dintre părţi alături de ceilalţi termeni conveniţi fac parte integrantă din contractul părţilor, iar preţul/tariful convenit cuprinde preţul/tariful produselor şi/sau serviciilor la care, conform aceleiaşi negocieri, se pot adăuga alte taxe şi/sau costuri suplimentare, ca de exemplu, dar fără a fi limitate la costul transportului produselor, costuri aferente materialelor necesare prestării serviciilor, costuri aferente plăţilor efectuate, costuri corespunzătoare contractului pe care beneficiarul produselor şi/sau serviciilor îl are cu banca la care are deschisă facilitatea de plată online şi altele. Prin plata produselor şi/sau serviciilor comandate prin intermediul acestui site beneficiarul produselor şi/sau serviciilor confirmă că a avut loc o negociere echitabilă între părţi, că cunoaşte şi acceptă Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului, îşi dă acordul pentru procesarea datelor personale şi declară pe propria răspundere că datele furnizate sunt corecte şi conforme cu realitatea fiind răspunzător pentru daunele generate furnizorului de produse şi/sau servicii, respectiv operatorului sau furnizorului de comunicaţie prin nerespectarea prezentului Regulament.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: gestiunea economico-financiară şi administrativă, precum şi pentru reclamă, marketing şi publicitate, eventual transformarea acestora în date anonime şi stocarea exclusiv în scopuri statistice. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind totuşi necesare încheierii contractelor dintre furnizorul de produse şi/sau servicii şi beneficiarul produselor şi/sau serviciilor. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea încheierii contractului. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră ca persoană vizată, partenerilor contractuali/agreaţi ai S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. şi altor companii din acelaşi grup.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. INFO EURO TRUST S.R.L., loc. Gurghiu, str. Nouă, nr. 5, jud. Mureş, telefon 0745/436832, email mark@euro-center.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil (Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.)

Prin accesarea site-ului şi furnizarea de informaţii prin intermediul acestui site utilizatorul acestui site oferă Administratorului/Operatorului/Furnizorului de informaţie consimţământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi consimţământul expres de a fi contactat de către Administrator, de parteneri contractuali/agreaţi ai Administratorului şi de alte companii din acelaşi grup.

Administratorul site-ului este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 0017985.

GARANŢII ŞI REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Singurele costuri care cad în sarcina consumatorului în cazul denunţării unilaterale a contractului la distanţă de către acesta sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumator în aceste condiţii, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.

Consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel:

a) contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare prevăzut mai sus;

b) contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;

c) contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;

d) contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care au fost desigilate de către consumator;

e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;

Pentru toate contractele încheiate prin intermediul acestui site, inclusiv cele încheiate la distanţă, legislaţia aplicabilă este legislaţia României, limba folosită în comunicări este numai limba română. Autoritatea competentă pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor ce decurg din încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Litigiile de orice fel născute din încheierea şi executarea contractelor intermediate de acest site se vor rezolva pe cale amiabilă iniţial conform procedurii legale aferente sediul furnizorului de produse şi/sau servicii, respectiv administratorului, operatorului sau furnizorului de comunicaţie după caz, iar dacă acest demers nu a rezolvat litigiul se va apela la mediatorii aferenţi sediului furnizorului de produse şi/sau servicii, respectiv administratorului, operatorului sau furnizorului de comunicaţie după caz, iar dacă nici astfel litigiul nu este rezolvat părţile convin ca instanţele competente să fie cele de la sediul furnizorului de produse şi/sau servicii, respectiv administratorului, operatorului sau furnizorului de comunicaţie după caz.

Pentru sugestii, sesizări sau reclamaţii adresate furnizorilor de produse şi/sau servicii legate de comenzile efectuate pe acest site, aşa cum s-a precizat la alineatul 3 din capitolul ,,ACTIVITATEA DE COMERCIALIZARE/INTERMEDIERE PRODUSE ŞI/SAU SERVICII LA DISTANŢĂ’’, cererea trebuie adresată furnizorului de produse şi/sau servicii de la care aţi efectuat comanda în cauză, urmând ca aceasta sa fie rezolvată de acesta conform propriilor proceduri (datele de contact ale furnizorilor de produse şi/sau servicii sunt disponibile conform alineatului 2 din acelaşi capitol).

Pentru orice sugestie, sesizare, sau reclamaţie adresată S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. în calitate de Administrator, Operator sau furnizor de comunicaţie al acestui site se poate trimite un email la adresa mark@euro-center.ro şi obligatoriu se va depune solicitarea în scris la punctul de lucru al S.C. INFO EURO TRUST S.R.L., loc. Târgu Mureş, str. Piaţa Victoriei, nr. 14, parter, jud. Mureş (în Mureş Mall), societate de la care veţi primi un răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

DISPOZIŢII FINALE

Utilizarea sub orice formă, inclusiv comandarea şi cumpărarea produselor şi serviciilor oferite prin intermediul acestui site implică acordul utilizatorului privind respectarea condiţiilor şi termenilor precizaţi mai sus, cu toate consecinţele ce decurg.

Dacă utilizatorul nu este de acord cu prezentul regulament privind Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului sau dacă nu are împliniţi 18 ani ori nu are capacitatea deplină de decizie în privinţa actiunilor juridice trebuie să renunţe de îndată la accesarea acestuia